Politikalar

Ufak ve Emin adımlarla standartları belirliyoruz.


 
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

*Profesyonel ekip çalışmasıyla teknolojik gelişmeleri takip etmek, 
*Tüm faaliyetlerimizde çevresel dengeye zarar vermemek, 
*Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilmeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak, 
*Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, 
*Çevreye zarar verebilecek olumsuz etkileri önlemek, kaza ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak, 
* Çevre ve enerji boyutları ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek için gereken çabayı göstermek, 
* Yüksek kalite standartlarımız ile aranılan ve tercih edilen bir kuruluş olmak, 
* Süreçlerimizde tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası Çevre ve Enerji ile ilgili yasal ve diğer şartları karşılayıp ve sürekli gözden geçirmek 
* Üstlendiğimiz projeleri zamanından önce eksiksiz tamamlamak,
* Yeni gelişmelere öncülük etmek, 
* Çalışanlarımıza değer vermek paylaşımcı ve katılımcı olmak, 
* Eleştirilere açık, araştırmacı ve takipçi olmak
* Amaçların ve hedeflerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunan ve gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlama taahhüdü içermek 
* Tüm paydaşlarla Enerji Çevre ve Kalite Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar oluşturmak üzere etkin iletişim kurmak, 
* Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmek, 
* Enerji bakımından verimli ürün, hizmet tedarikini ve tasarımını destekleyerek enerji performansını iyileştirmek.
* Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımında ki payını arttırarak kalitede sürekliliği sağlamak, 
* Entegre (Kalite Çevre ve Enerji) Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, dokümante etmek, tüm birimlere duyurarak gözden geçirip güncelliğini sağlamak, 
* Entegre yönetim sistemi duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, 
* Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımız ile iş birliği içerisinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek,